PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

1.1.        Ši privatumo politika (toliau – Politika) UAB „Marcopol Baltija“, į. k. 301112806, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirklių g. 5 (toliau – mes) vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės

https://www.marcopol.lt/ (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.

1.2.        Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai infor-muoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.        Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu

ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų ga-lima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statisti-niais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines

ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant ap-saugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime su-gebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.        Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų ju-dėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, to-liau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu                       (to-liau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.        Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2.        Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilan-kyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3.        Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Ži-nomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neiš-samius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasi-keitus.

2.4.        Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

2.5.        Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjek-tams:

2.5.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

 1. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1.        Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes kaip duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime tokius Jūsų kaip kandidato (-ės) pa-teiktus asmens duomenis:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Vardas;

3.1.3. Pavardė;

3.1.4. Gimimo data;

3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.6. Telefono numeris;

3.1.7. El. pašto adresas;

3.1.8. Išsilavinimas;

3.1.9. Profesinė patirtis;Kiti savanoriškai pateikti Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateik-tuose dokumentuose esantys duomenys.

3.2.        Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas – Jūsų su-tikimas, išreikštas pateikiant mums savo duomenis, ir b) punktas – siekis imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato (-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

 1. Elektroninės parduotuvės lankytojų registracija

4.1.        Mes savo Interneto svetainės lankytojams sudarome galimybę užsiregistruoti Interneto svetainėje. Atitinkamai, jei Jūs registruojatės Interneto svetainėje, šios paslaugos suteikimo tiks-lais mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. Vardas;

4.1.4. Pavardė;

4.1.5. Telefono numeris;

4.1.6. El. pašto adresas;

4.1.7. Gyvenamosios vietos adresas;

4.1.8. Esant poreikiui, papildoma pristatymui reikalinga informacija (pvz. informacija kurjeriui);

4.1.9. Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

4.2.        Jūsų asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje teisiniu pagrindu yra Jūsų duotas su-tikimas, išreiškiamas registruojantis ir pateikiant savo duomenis.

4.3.        Duomenų, tvarkomų elektroninės parduotuvės lankytojų registracijos tikslais, mes netei-kiame tretiesiems asmenims.

 1. Sutarčių sudarymas, prekių ir paslaugų teikimas

5.1.        Vykdydami komercinę veiklą, sutarčių sudarymo, prekių ir paslaugų teikimo tikslais tvar-kome klientų ir klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenis. Šiais tikslais tvarkomi tokie iš duome-nų subjektų gauti asmens duomenys:

5.1.1. Vardas;

5.1.2. Pavardė;

5.1.3. Asmens kodas;

5.1.4. El. pašto adresas;

5.1.5. Telefono numeris.

5.2.        Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenų neperduodame tretiesiems asme-nims.

5.3.        Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutar-ties sudarymas ir vykdymas bei c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vyk-dymas.

 1. Reagavimas į pateiktas užklausas

6.1.        Mes savo interneto svetainės lankytojams sudarome galimybę pateikti užklausas. Reagavi-mo į tokias užklausas tikslu tvarkome tokius lankytojų pateiktus asmens duomenis:

6.1.1. Telefono numeris;

6.1.2. El. pašto adresas;

6.1.3. Darbovietė.

6.2.        Aukščiau nurodytu tikslu tvarkomų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

6.3.        Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas –  teisėtas mūsų interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais mūsų produktais ir/ar paslaugomis.

 1. Skolų administravimas

7.1.        Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, mes ga-lime būti priversti tvarkyti tokius iš Jūsų ir UAB “Creditinfo Lietuva” duomenų bazės gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu:

7.1.1. Vardas;

7.1.2. Pavardė;

7.1.3. Asmens kodas;

7.1.4. Kredito istorija (finansiniai ir turtiniai įsipareigojimai bei jų vykdymas, informacija apie sko-las ir jų apmokėjimą);

7.1.5. Gyvenamoji vieta (adresas);

7.1.6. Telefono numeris.

7.2.        Jei Jūs esate mūsų kliento (juridinio asmens), vengiančio atsiskaityti už suteiktas paslaugas, vadovas ar akcininkas, mes skolų išieškojimo tikslu galime būti priversti tvarkyti tokius iš UAB “Cre-ditinfo Lietuva” duomenų bazės gautus Jūsų asmens duomenis:

7.2.1. Vardas;

7.2.2. Pavardė;

7.2.3. Gyvenamoji vieta (adresas);

7.2.4. Kiti UAB “Creditinfo Lietuva”  pateikiami duomenys.

7.3.        Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

7.4.        Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, o jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones ir teisininkus, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai.

 1. Vaizdo stebėjimas

8.1.        Mes vaizdo kameromis stebime šias patalpas: biuro ir prekybai skirtas patalpas, esančias adresu Pirklių g. 5, Vilnius; sandėliavimo patalpas, esančias adresu Pirklių g. 5, Vilnius; biuro

ir prekybai skirtas patalpas, esančias adresu Draugystės g. 13A, Kaunas; biuro ir prekybai skirtas patalpas, esančias adresu Mainų g. 8, Klaipėda. Atitinkamai, Jūs galite patekti į vaizdo stebėjimo lauką tada, jei atvyksite į nurodytais adresais esančias mūsų patalpas. Apie vaizdo stebėjimą tokiu atveju papildomai būsite informuoti mūsų iškabintų informacinių lentelių.

8.2.        Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti mūsų darbuotojų ir klientų saugumą, apsaugoti darbuo-tojams, bendrovei ir jos klientams priklausantį turtą.

8.3.        Aukščiau nurodytose patalpose vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

8.4.        Vaizdo duomenis galime būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

9.1.        Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir tech-nines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaiki-nimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9.2.        Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, ku-riuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

9.3.        Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.Asmens duomenų tvarkymo tikslasSaugojimo terminas
1.Kandidatų į darbo vietas atrankaIki 6 mėnesių nuo duomenų gavimo
2.Sutarčių sudarymas, prekių ir paslaugų teikimas10 metų nuo prekių ir/ar paslaugų įsigijimo
3.Reagavimas į pateiktas užklausas6 mėnesiai nuo užklausos gavimo
4.Skolų administravimas1 metai nuo įsiskolinimo padengimo dienos
5.Duomenų valdytojo darbuotojų ir klientų saugumo užtikrinimas, darbuotojams, duomenų valdytojui ir jo klientams priklausančio turto apsauga (vaizdo stebėjimas)30 dienų nuo užfiksavimo momento

9.4.        Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukry-pimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.

9.5.        Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti ar-ba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pa-siekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

 1. Jūsų teisės

10.1.      Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarky-mo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

10.2.      Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo me-tu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo at-šaukimo teisėtumui.

10.3.      Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą

 1. paštu baltija@marcopol.lt ar paštu siųsdami prašymą Pirklių g. 5, Vilnius, Lietuva.

 

 1. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

11.1.      Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis

 1. paštu baltija@marcopol.lt.

11.2.      Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaiky-dami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duome-nų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

 1. Informacija apie naudojamus slapukus

12.1.      Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcio-nalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

12.2.      Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interne-to svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

12.3.      Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

12.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;

12.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudo-ja Interneto svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums sup-rasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetai-nės veikimą.;

12.3.3. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį Interneto svetainėje. Šie slapukai gali būti nau-dojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį ar-ba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.

12.4.      Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustaty-mais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis vi-somis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

 1. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

13.1.      Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslau-gomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1.      Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2.      Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

14.3.      Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujini-mo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.